Kết quả học tập - Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2017. 31.10.2017
2. Thông báo điểm tổng kết HK I lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật. 24.10.2017
3. Thông báo điểm tổng kết HK V lớp Đại học K1A hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
4. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 06.10.2017
5. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Khoa học quản lý. 06.10.2017
6. Thông báo điểm tổng kết HK II lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành CTXH. 06.10.2017
7. Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
8. Thông báo điểm tổng kết HK V lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
9. Thông báo điểm tổng kết HK IX lớp Đại học K1B hệ VLVH ngành Luật. 06.10.2017
10. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. 11.09.2017
11. Thông báo điểm tổng kết HK VI GĐ 1 lớp ĐH K1 ngành Công tác xã hội hệ VLVH. 11.09.2017
12. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2A hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 22.08.2017
13. Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật. 22.08.2017
14. Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật. 22.08.2017
15. Thông báo điểm tổng kết HK V GĐ 2 lớp ĐH K1 ngành công tác xã hội hệ VLVH. 22.08.2017
16. Thông báo điểm tổng kết HK III GD 2 lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 22.08.2017
17. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật. 22.08.2017
18. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2B hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 22.08.2017
19. Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. 22.08.2017
20. Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật. 22.08.2017