Kết quả học tập - Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. 01.11.2018
2. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. 15.05.2018
4. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Khoa học quản lý 14.03.2018
5. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
6. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật 14.03.2018
7. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Luật 14.03.2018
8. Điểm tổng kết học kỳ IX lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
9. Điểm tổng kết học kỳ III lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
10. Điểm tổng kết học kỳ II lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật 14.03.2018
11. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2B hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
12. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2A hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 14.03.2018
13. Quyết định v/v cộng nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. 09.03.2018
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. 09.03.2018
15. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2014 - 2019 05.01.2018
16. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 05.01.2018
17. Điểm tổng kết học kỳ VI lớp đại học K1A hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2015 - 2019 05.01.2018
18. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K1B hệ VLVH ngành Luật khóa học 2014 - 2019 05.01.2018
19. Điểm tổng kết học kỳ I lớp đại học K1 hệ VLVH ngành Luật khóa học 2017 - 2021 05.01.2018
20. Điểm tổng kết học kỳ VI GĐ 2 lớp đại học K1 hệ VLVH ngành CTXH khóa học 2013 - 2018 05.01.2018