Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. Kết quả học tập 01.11.2018
2. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018. Kết quả học tập 19.09.2018
3. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VIII lớp ĐH K 1 A hệ VLVH ngành Luật. Lịch học 22.05.2018
4. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. Lịch học 22.05.2018
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Kết quả học tập 15.05.2018
6. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 Thông báo 06.04.2018
7. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Khoa học quản lý Kết quả học tập 14.03.2018
8. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Kết quả học tập 14.03.2018
9. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật Kết quả học tập 14.03.2018
10. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Luật Kết quả học tập 14.03.2018
11. Điểm tổng kết học kỳ IX lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Kết quả học tập 14.03.2018
12. Điểm tổng kết học kỳ III lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Kết quả học tập 14.03.2018
13. Điểm tổng kết học kỳ II lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật Kết quả học tập 14.03.2018
14. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2B hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Kết quả học tập 14.03.2018
15. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2A hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Kết quả học tập 14.03.2018
16. Quyết định v/v cộng nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. Kết quả học tập 09.03.2018
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. Kết quả học tập 09.03.2018
18. Thông báo thời khóa biểu HK V lớp ĐH K1 ngành Khoa học Quản lý - Hệ VLVH. Lịch học 15.01.2018
19. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K2 ngành Công tác xã hội - Hệ VLVH. Lịch học 05.01.2018
20. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2014 - 2019 Kết quả học tập 05.01.2018