Kết quả học tập - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp liên thông K3 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành văn học. 22.08.2017
2. Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 1 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học. 22.08.2017
3. Thông báo điểm tổng kết HK III giai đoạn 2 lớp liên thông K2 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Văn học. 22.08.2017
4. Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 2 lớp liên thông K4B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học. 06.08.2017
5. Thông báo điểm tổng kết kỳ V lớp K1 liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. 06.08.2017
6. Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 1 lớp liên thông K5 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Hóa học. 06.08.2017
7. Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 2 lớp liên thông K45 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Hóa học. 06.08.2017
8. Thông báo điểm tổng kết học kỳ III GĐ 1 lớp liên thông K4A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học. 06.08.2017
9. Thông báo điểm tổng kết kỳ III GĐ 1 lớp liên thông K4B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học. 06.08.2017
10. Thông báo điểm tổng kết kỳ III GĐ 2 lớp liên thông K4A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học. 06.08.2017
11. Thông báo điểm tổng kết kỳ III giai đoạn 1 lớp liên thông K2 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Văn học. 06.08.2017