Kết quả học tập - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K3 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành văn học 11.12.2017
2. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K2 ngành KHTV 11.12.2017
3. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K1 hình thức đào tạo VLVH ngành KHTV 11.12.2017
4. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành KHTV 11.12.2017
5. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K1 hệ VLVH ngành KHTV 11.12.2017
6. Thông báo điểm đổng tổng kết HK III lớp liên thông K3 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. 06.10.2017
7. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KHTV. 06.10.2017
8. Thông báo điểm tổng kết HK II GĐ2 lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. 06.10.2017
9. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. 06.10.2017
10. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 1 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành khoa học Thư viện. 06.10.2017
11. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 2 lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. 06.10.2017
12. Thông báo điểm tổng kết HK II GĐ 1 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K4 hệ VLVH ngành KHTV. 06.10.2017
13. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thức. 06.10.2017
14. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện. 06.10.2017
15. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KHTV. 06.10.2017
16. Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 1 lớp K2 liên thông từ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. 06.10.2017
17. Thông báo điểm tổng kết HK I GĐ 2 lớp liên thông K5 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Toán học. 11.09.2017
18. Thông báo điểm tổng kết HK IV GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K2 ngành Khoa học Thư viện. 11.09.2017
19. Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 2 lớp liên thông K3 từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy ngành Văn học. 11.09.2017
20. Thông báo điểm tổng kết HK I giai đoạn 1 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành khoa học thư viện. 22.08.2017