Lịch học - Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2008 - 2009 12.10.2018
2. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 31.08.2018
3. Thông báo V/v tổ chức học bù nghỉ tết dương lịch năm 2018. 28.12.2017
4. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2017-2018. 22.12.2017
5. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 14 07.12.2017
6. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 12 07.12.2017
7. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 13 07.12.2017
8. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2017-2018 khóa 15. 20.09.2017
9. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1 (bổ sung) 11.09.2017
10. Thông báo lịch dạy môn mời giảng, cuốn chiếu HK I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 05/9 - 12/11/2017) 11.09.2017
11. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Hóa học + Khoa học môi trường - Trái đất 01.09.2017
12. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 01.09.2017
13. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật C 01.09.2017
14. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật B 01.09.2017
15. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật A 01.09.2017
16. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Quản trị du lịch và lữ hành 01.09.2017
17. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Ngôn ngữ Anh 01.09.2017
18. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Khoa học quản lý 01.09.2017
19. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Công tác xã hội 01.09.2017
20. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Báo chí 01.09.2017