Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 Lịch học 29.01.2019
2. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15 Lịch học 29.01.2019
3. Luật Các chương trình đào tạo 18.01.2019
4. Luật kinh tế Các chương trình đào tạo 18.01.2019
5. Luật kinh doanh Quốc tế Các chương trình đào tạo 18.01.2019
6. Hướng dẫn du lịch Các chương trình đào tạo 18.01.2019
7. Nhà hàng - Khách sạn Các chương trình đào tạo 18.01.2019
8. Quản trị lữ hành Các chương trình đào tạo 18.01.2019
9. Quản trị nhà hàng - Khách sạn Các chương trình đào tạo 18.01.2019
10. Công tác xã hội Các chương trình đào tạo 18.01.2019
11. Ngôn ngữ Anh Các chương trình đào tạo 18.01.2019
12. Tiếng Anh du lịch Các chương trình đào tạo 18.01.2019
13. Báo chí Các chương trình đào tạo 18.01.2019
14. Văn học ứng dụng Các chương trình đào tạo 18.01.2019
15. Quản lý hành chính công Các chương trình đào tạo 18.01.2019
16. Quản lý nhân lực Các chương trình đào tạo 18.01.2019
17. Quản lý doanh nghiệp Các chương trình đào tạo 18.01.2019
18. Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh Các chương trình đào tạo 18.01.2019
19. Hóa dược liệu Các chương trình đào tạo 18.01.2019
20. Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa Dược phẩm Các chương trình đào tạo 18.01.2019