Thông báo - Đại học chính quy | Đào tạo

Tổng hợp DS sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 - Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017

Ngày:
14.10.2017