Thông báo - Đại học chính quy | Đào tạo

Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14.

Ngày:
08.08.2017