Thông báo - Đại học chính quy | Đào tạo

Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020.

Ngày:
02.10.2019