Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Đại học chính quy Kết quả học tập 10.06.2018
2. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Đại học chính quy Kết quả học tập 04.06.2018
3. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Đại học chính quy Kết quả học tập 04.06.2018
4. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Đại học chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
5. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Đại học chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
6. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Đại học chính quy Thông báo 27.05.2018
7. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Đại học chính quy Thông báo 23.05.2018
8. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K3HN hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
9. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II giai đoạn 2 lớp K4HG hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
10. Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp CDTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
11. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp TCTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
12. Thông báo thời khóa biểu học kỳ lớp k2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
13. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IX lớp ĐH K2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật ( khóa học 2014 - 2019). Liên thông Lịch học 22.05.2018
14. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VIII lớp ĐH K 1 A hệ VLVH ngành Luật. Vừa làm vừa học Lịch học 22.05.2018
15. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. Vừa làm vừa học Lịch học 22.05.2018
16. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 A hệ LT từ TC lên ĐH ngành Luật. Liên thông Lịch học 22.05.2018
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 15.05.2018
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 15.05.2018
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 15.05.2018
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 15.05.2018