Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 04.12.2019
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Đại học chính quy Lịch thi 04.12.2019
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 21.11.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 21.11.2019
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 11.11.2019
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Đại học chính quy Lịch thi 11.11.2019
7. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 05.11.2019
8. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 05.11.2019
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. Liên thông Thông báo 22.10.2019
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. Liên thông Thông báo 22.10.2019
11. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 18.10.2019
12. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 10.10.2019
13. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
14. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
15. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
16. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
17. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
18. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 08.10.2019
19. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. Đại học chính quy Thông báo 02.10.2019
20. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học Sau đại học Thông báo 01.10.2019