Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 Đại học chính quy Lịch học 29.01.2019
2. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15 Đại học chính quy Lịch học 29.01.2019
3. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ ThS, ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đợt 1 năm 2019. Sau đại học Thông báo 21.01.2019
4. Luật Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
5. Luật kinh tế Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
6. Luật kinh doanh Quốc tế Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
7. Hướng dẫn du lịch Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
8. Nhà hàng - Khách sạn Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
9. Quản trị lữ hành Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
10. Quản trị nhà hàng - Khách sạn Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
11. Công tác xã hội Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
12. Ngôn ngữ Anh Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
13. Tiếng Anh du lịch Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
14. Báo chí Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
15. Văn học ứng dụng Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
16. Quản lý hành chính công Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
17. Quản lý nhân lực Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
18. Quản lý doanh nghiệp Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
19. Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019
20. Hóa dược liệu Đại học chính quy Các chương trình đào tạo 18.01.2019