Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017. Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018
2. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2015 Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018
3. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2014 Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018
4. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2013 Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018
5. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2012 Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018
6. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2010 - 2011 Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018
7. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2008 - 2009 Đại học chính quy Lịch học 12.10.2018
8. Danh sách cấp bằng tiến sĩ giai đoạn 2013 - 2016 Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018
9. Thông tin luận án Tiến sĩ Hóa sinh học - NCS. Trịnh Đình Khá Sau đại học Thông tin luận án 12.10.2018
10. Thông tin luận án Tiến sĩ Hóa sinh học - NCS. Nguyễn Thị Bích Nga Sau đại học Thông tin luận án 12.10.2018
11. Thông tin luận án Tiến sĩ Hóa sinh học - NCS. Nguyễn Hữu Quân Sau đại học Thông tin luận án 12.10.2018
12. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2017 - ngành Văn học Việt Nam Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
13. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2017 - ngành Toán ứng dụng Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
14. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2017 - ngành Phương pháp Toán sơ cấp Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
15. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2017 - ngành Hóa phân tích Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
16. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2017 - ngành Công nghệ sinh học Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
17. Danh sách luận văn bảo vệ giai đoạn 2007 - 2016 - Toán ứng dụng Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
18. Danh sách luận văn bảo vệ giai đoạn 2007 - 2016 - Phương pháp Toán sơ cấp Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
19. Danh sách luận văn bảo vệ giai đoạn 2014 - 2016 - Văn học Việt Nam Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018
20. Danh sách luận văn bảo vệ giai đoạn 2014 - 2016 - Hóa phân tích Sau đại học Thông tin luận văn 12.10.2018