Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ | Cơ cấu tổ chức

Điện thoại: 0208.3901.868

1. Giám đốc: PGS.TS. Nông Quốc Chinh

2. Phó Giám đốc: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

3. Văn phòng: Lê Thị Ánh Hằng