Bộ môn Lịch sử | Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Thông tin chung

- Điện thoại: 0208.390.4296

- Email: lichsu@tnus.edu.vn

- Website: http://lichsu.tnus.edu.vn

Bộ môn Lịch sử thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 362/QĐ-TCCB ngày 2/6/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Đến tháng 12/ 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1901/QĐ - TTg ngày 23/12/2008 về việc thành lập trường Đại học Khoa học trên cơ sở nâng cấp khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội thuộc Đại học Thái Nguyên, đồng thời Bộ môn Lịch sử trở thành một bộ môn trực thuộc trường Đại học Khoa học với sứ mệnh đào tạo ra các cử nhân Khoa học Lịch sử có chất lượng, có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị; nghiên cứu lịch sử về các ban, ngành, đoàn thể…làm công tác tuyên tuyên giáo, dân vận, chuyên viên, hướng dẫn viên tại các bảo tàng, các đơn vị quản lý di tích lịch sử văn hóa...

2. Ban chủ nhiệm bộ môn

-  TS. Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng bộ môn

-  Ths. Ngô Ngọc Linh – Phó trưởng bộ môn

3. Đội ngũ cán bộ giảng viên

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Bộ môn Lịch sử luôn coi xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo; hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Bộ môn. Hiện nay, Bộ môn Lịch sử có 15 cán bộ, viên chức (14 giảng viên, 1 chuyên viên) với 5 tổ chuyên môn là: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Dân tộc học, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trong số 14 giảng viên, số cán bộ có học vị Tiến sĩ là 05; số cán bộ có học vị thạc sĩ là 10 (trong đó có 6 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh).

4. Thành tích tiêu biểu

4.1.Về hoạt động đào tạo

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Lịch Sử đã đào tạo được 10 khóa sinh viên, với gần 600 sinh viên hệ đại học chính quy, 30 sinh viên hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học.

4.2. Về hoạt động khoa học công nghệ

- Công bố gần 80 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín;

- Xuất bản 03 cuốn sách chuyên khảo;

- Chủ trì 4 đề tài cấp Bộ, 7 đề tài cấp Đại học và 2 đề tài cấp cơ sở.

-Tích cực tham gia viết lịch sử địa phương, đoàn thể; tham gia hợp tác với các sở, ban, ngành trong các đề tài dự án khoa học, góp phần tích cực vào hoạt đông nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…

- 01 giải thưởng “tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên.

5. Khen thưởng

- Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến qua các năm học từ năm 2007 - 2017.

6. Định hướng nghiên cứu, đào tạo

- Mở mã ngành đào tạo cử nhân: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

- Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam