Biểu mẫu - Thủ tục hành chính

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm
1. Thủ tục hành chính trường ĐHKH Phòng Hành chính - Tổ chức
2. Thẩm quyền ký duyệt văn bản hành chính Phòng Hành chính - Tổ chức
3. Thủ tục hành chính về Tổ chức cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức
4. Thủ tục công tác Thi đua - Khen thưởng trường ĐHKH Phòng Hành chính - Tổ chức
5. Các mẫu đơn dành cho sinh viên Phòng Đào tạo
6. Các mẫu đơn dành cho học viên sau đại học Phòng Đào tạo
7. Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Phòng Đào tạo
8. Thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT
9. Danh mục Thủ tục hành chính và Quy trình của công tác Thanh tra - Khảo thí Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
10. Các biểu mẫu công tác Thanh tra - Pháp chế Phòng Thanh tra - Pháp chế
11. Danh mục Thủ tục hành chính phòng Quản trị - Phục vụ Phòng Quản trị - Phục vụ
12. Các mẫu đơn dành cho sinh viên Phòng Công tác HSSV
13. Danh mục các thủ tục hành chính về công tác Kế hoạch - Tài chính Phòng Kế hoạch - Tài chính
14. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện
15. Mẫu đơn đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh Phòng Đào tạo
16. Mẫu phiếu đăng ký phòng họp Phòng Hành chính - Tổ chức
17. Hướng dẫn quy trình nộp luận văn ThS và hồ sơ bảo vệ Phòng Đào tạo
18. Các biểu mẫu dành cho nghiên cứu sinh Phòng Đào tạo