3 công khai | TNUS

TT Nội dung Tải xuống
1 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1.1 Cam kết chất lượng giáo dục
Biểu 17_Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2017-2018
1.2 Chất lượng giáo dục thực tế
Biểu 18_Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2017-2018
1.3 Kiểm định chất lượng giáo dục
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
2 ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CLGD
2.1 Cơ sở vật chất nhà trường
Biểu 19_Công khai thông tin cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2017-2018
2.2 Đội ngũ giảng viên cơ hữu
Biểu 20_Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của CSGD đại học năm học 2018-2019
3 THU CHI TÀI CHÍNH
Biểu 21_Công khai thu chi tài chính của CSGD đại học năm học 2017-2018